המסורות היהודית

המסורת היהודית

“מתוך כבוד גדול לכל אדם, מסורתי יותר או פחות, נכתבו הדברים. כדי שיוכלו להבין את החזון הגדול של היהדות, ולראות איך הוא בא לידי ביטוי בהלכות, במנהגים ובמסורות המשפחתיות”

בספר «המסורת היהודית» הרב אליעזר מלמד מתאר ביד אומן את סיפורה של היהדות החל מסיפורי התורה והחזון של תיקון העולם, דרך המצוות, האמונה וההתייחסות לעולם המודרני, ביצירה תורנית ראשונה מסוגה.

להצלחת הלוחמים, החזרת החטופים, ולרפואת הפצועים
הוסיפו את הקופון HBRAZEL למשלוח חינם עד הבית בישראל

¡Oferta!

המסורת היהודית / הרב אליעזר מלמד

El precio original era: 98.00 ₪.El precio actual es: 69.00 ₪.

«מתוך כבוד גדול לכל אדם, מסורתי יותר או פחות, נכתבו הדברים. כדי שיוכלו להבין את החזון הגדול של היהדות, ולראות איך הוא בא לידי ביטוי בהלכות, במנהגים ובמסורות המשפחתיות»

הרב מלמד מנגיש לכם את סיפורי התורה והחזון של תיקון העולם, דרך המצוות, האמונה וההתייחסות לעולם המודרני, ביצירה תורנית ראשונה מסוגה.

בספר ‘המסורת היהודית‘ מתבהרת המשמעות העמוקה של ההלכה, כמשקפת אידיאלים וערכים א־לוהיים שנועדו להעניק משמעות ערכית לחיים, ולרומם אותם אל החזון הגדול של תיקון עולם. דרך לימוד ‘המסורת היהודית‘ – ההיסטוריה של עַם ישראל, על תקופותיה הגדולות ועל משבריה הקשים, מקבלת את מלֹא משמעותה, והופכת לסיפור תולדות גילוי האמונה וחזון תיקון העולם, סיפור שאותו אנחנו מציינים בשבתות ובחגים, בתפילות, ובימי הזיכרון והצומות. סיפור שמכוחו עַם ישראל חזר לארצו לאחר גלות ארוכה, ומכוחו יתגשמו כל נבואות הגאולה.

לצפייה בתוכן העניינים לחץ כאן

אתר המסורת היהודית: https://yahadut.org/

¡Oferta!

המסורת היהודית – רוסית (ЕВРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ)

El precio original era: 198.00 ₪.El precio actual es: 70.00 ₪.

Г лавная цель этой книги – рассказать историю еврейской традиции и
показать читателю, как она отражает Божественные идеалы и ценности через
призму Ѓалахи и истории еврейского народа. Часто при попытках рассказать о еврейской
традиции делается акцент на заповедях, связанных с нашим служением Всевышнему,
с добавлением фольклорно окрашенных описаний различных обычаев. Однако на
самом деле следует придать первостепенное значение заповедям, регламентирующим
отношения человека с другими людьми, со своими близкими и со своим народом.
Поэтому, для того чтобы представить еврейскую традицию в истинном свете, в книге
уделяется особое внимание заповедям, связанным с отношениями между людьми.
Первая глава книги посвящена великой духовной миссии еврейского народа и его
истории от зарождения до Синайского откровения.
Вслед за этим приводятся фундаментальные принципы, лежащие в основе человеческих
отношений в обществе и в семье, а также описываются семейные ценности и связанные
с ними заповеди. Во второй части рассматривается глубокий смысл еврейской веры,
Торы, и центральное значение народа Израиля, Земли Израиля и Храма. В последней
части книги говорится о заповеди субботы, о соблюдении праздников и постов, которые
отражают совокупность ценностей еврейской веры и отношений человека с другими
людьми, со своей семьей и своим народом, но прежде всего – с Создателем.

https://yahadut.org/ru

¡Oferta!

המסורת היהודית – צרפתית (la tradition juive)

El precio original era: 196.00 ₪.El precio actual es: 70.00 ₪.

La Tradition juive est une introduction au judaïsme, dans sa doctrine et sa pratique. L’originalité de
cet ouvrage est d’associer la halakha, ce corps de règles nombreuses qui caractérisent si fortement
la vie juive, aux principes de la foi (émouna) et aux grands thèmes de la pensée d’Israël.

Dans le premier volume, après un bref rappel de l’histoire biblique jusqu’à la révélation sinaïtique,
l’auteur expose les obligations de l’homme envers son prochain, qui n’importent pas moins que
ses obligations strictement cultuelles. Une seconde partie aborde la question centrale de la famille,
du mariage et du lien matrimonial, des joies familiales – circoncision, bar-mitsva, bat-mitsva –, de
l’éducation, de la relation aux parents, enfin du deuil. La troisième partie approfondit les notions liées
à la foi – unicité divine, crainte et amour, libre arbitre, idolâtrie, révélation –, traite de la transmission
toranique de Moïse à nos jours, examine les questions du peuple et de la terre d’Israël, du Temple et
de la conversion.

Le second volume de La Tradition juive comprend les quatrième et cinquième grandes
parties de l’ouvrage. La quatrième partie est consacrée aux obligations de l’homme
envers le Ciel : tout ce qui a trait à la synagogue et aux objets du culte – livres saints,
talith, téphilines –, à la prière individuelle et publique, aux bénédictions, à la nourriture
cachère…
Dans la cinquième et dernière partie, l’auteur aborde les temps de l’année juive, le
Chabbat, sa spiritualité, son caractère et ses lois ; les fêtes instituées par la Torah,
Pessa’h, Chavou’ot, Roch hachana, Kipour, Soukot et Chemini ‘Atséret ; enfin, les
jeûnes et les fêtes d’institution rabbinique, ‘Hanouka et Pourim.

«Ainsi animé d’un sentiment de fraternité envers les enfants de notre peuple, afin
qu’ils puissent prendre conscience des trésors spirituels que recèle la tradition juive,
et habité par une vive considération envers ceux qui souhaitent s’y convertir, je me suis mis à
rédiger le présent ouvrage. Au cours de sa rédaction, je me suis efforcé de décrire la tradition
juive à l’intention d’une pluralité de lecteurs : ceux qui, pratiquants, trouveraient intérêt à voir les
notions fondamentales du judaïsme, les mitsvot et les règles qu’ils connaissent, présentées comme
un ensemble organique et reliées aux principes qui les sous-tendent, et ceux qui, se considérant
comme laïques, souhaiteraient étudier le judaïsme tel qu’il est» (extrait de l’avant-propos).

¡Oferta!

המסורת היהודית – ספרדית (LA TRADICIÓN JUDÍA)

El precio original era: 170.00 ₪.El precio actual es: 70.00 ₪.

El libro “La Tradición Judía” esclarece el significado profundo de la Halajá, como reflejo de ideales y valores divinos destinados a dar sentido a la vida, y elevarlos a la gran visión de la reparación del mundo.

A través del aprendizaje de la ‘tradición judía‘ – la historia del pueblo de Israel, sus grandes períodos y momentos de crisis, entendiendo su significado transformandola en una historia de revelación de fe y visión de reparación del mundo, una historia que marcamos todos los shabatot y jaguim,días de conmemoración y ayuno. Una historia en virtud de la cual el pueblo de Israel volvió a su tierra después de un largo exilio, y en virtud de la cual se cumplirán todas las profecías de redención. סיפור שמכוחו עַם ישראל חזר לארצו לאחר גלות ארוכה, ומכוחו יתגשמו כל נבואות הגאולה.

https://yahadut.org/es

Detalles de facturación

Tu pedido

Producto
Cantidad
Total
Subtotal del carro de compra 0.00 
Total del pedido 0.00 
  • Pay via PayPal.

Sus datos personales se utilizarán para procesar su pedido, para respaldar su experiencia en este sitio y para otros fines descritos en política de privacidad ntro.

Ir al contenido