פניני הלכה

סדרת 'פניני הלכה' היא יצירה ייחודית ומקיפה של ספרי הלכה. הסדרה מעבירה את מסורת הפסיקה ההלכתית ברוח ארצישראלית רעננה, יין ישן ומשובח בכלי חדש ונאה.
כיאה לדור של קיבוץ גלויות ואתחלתא דגאולה כתובים הספרים בלשון בהירה ועדכנית, מאירים את ההלכות בטעמן הרוחני, ומתייחסים למנהגי העדות השונות.
ההלכות מבוארות מן הכללים אל הפרטים ובדגש על סוגיות אקטואליות שהתחדשו בעת האחרונה. בכך מסייעים הספרים לבסס את ההלכה בעם ישראל כגשר בין המוסר האלוקי לחיי המעשה, ולהוסיף אהבת תורה בקרב לומדי ההלכה.
כ- 600,000 ספרי "פניני הלכה" התקבלו באהבה בציבור ונלמדים באלפי בתים ומוסדות חינוך בישראל.
הסדרה מתורגמת ל- אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית.

Show
 • Avec plus de 600 000 exemplaires imprimés à ce jour, Pniné Halakha est aujourd’hui, en Israël, l’une des oeuvres les plus populaires, les plus lues et les plus salutaires dans le domaine du judaïsme. Ses différents volumes sont quotidiennement étudiés au sein des familles, des centres d’étude toranique, et servent de manuels scolaires dans de nombreuses écoles israéliennes. Ce second volume des Lois de Chabbat expose, entre autres notions, les règles relatives à l’allumage et à l’extinction, à l’électricité, à l’écriture et à la coloration, au transport d’objet et aux zones d’habitation sabbatique, aux enfants, aux non-Juifs, aux végétaux, aux animaux, aux objets dont le déplacement est frappé d’interdit (mouqtsé), et aux soins requis par les malades.
  Le Rav Eliézer Melamed est le rabbin du village de Har Brakha, dont il dirige la yéchiva (centre d’étude talmudique). Outre les quinze volumes de Pniné Halakha parus à ce jour, il est l’auteur de trois recueils d’articles, Revivim. Il a reçu en 2013 le Prix Rav Tsvi Yehouda Kook, récompensant la créativité juive.
  « Six jours durant, tu accompliras tes ouvrages, et le septième jour du chômeras (tichbot) » (Ex 23, 12). Le propos de ce verset est que, en plus de nous abstenir de tout ouvrage (mélakha) proprement dit, nous cessions nos activités, et nous nous reposions de toute fatigue et de toute peine : par exemple, que l’on n’ouvre pas son magasin, et que l’on ne transporte pas de charges en vue des travaux de la semaine. Certes, en se livrant à de telles activités, on n’accomplirait aucun des trente-neuf travaux interdits par la Torah, mais on manquerait à l’observance d’une mitsva positive de la Torah : celle de chômer et de se reposer pendant Chabbat.
  (Chapitre 22, Le caractère du Chabbat)

  67 50
 • Pniné Halakha est une vaste série de livres consacrés à la loi juive, conçus pour le lecteur contemporain. Dans un style clair, concis et méthodique, le Rav Eliézer Melamed y expose la halakha (la règle religieuse), depuis ses principes jusqu’à son application pratique, en s’adressant à des lecteurs de tous horizons. Dans ce premier volume des Lois de Chabbat, sont étudiés les fondements théoriques dont le septième jour est porteur, les règles afférentes aux préparatifs du Chabbat, à l’allumage des veilleuses, au Qidouch, aux repas et aux offices sabbatiques. On y traite encore des principes généraux gouvernant les travaux interdits, et du détail de certains de ces travaux: la cuisson, le tri, les travaux liés à la préparation des aliments, au vêtement, aux soins du corps et à la construction.

  Le Rav Eliézer Melamed est le rabbin du village de Har Brakha, dont il dirige la yéchiva (centre d’étude talmudique). Outre les quinze volumes de Pniné Halakha parus à ce jour, il est l’auteur de trois recueils d’articles, Revivim. Il a reçu en 2013 le Prix Rav Tsvi Yehouda Kook, récompensant la créativité juive.

  "Le Chabbat, nous nous attachons à la Source de notre vie. Par cela, la racine unitaire de toutes les créatures se révèle et, dès lors, la paix s’opère dans le monde. L’opposition la plus profonde qui soit au monde est celle de l’esprit (roua’h) et de la matière (‘homer), celle de l’âme (néchama) et du corps (gouf). Si l’on s’en tient à une vision profane, il semble que ces deux opposés se contrarient l’un l’autre et luttent l’un contre l’autre. Cependant, le Chabbat, il apparaît que l’âme et le corps se complètent, car, par l’âme, le corps prend vie et reçoit la bénédiction, tandis que, par le corps, l’âme se manifeste. De là vient l’obligation sabbatique de se délecter spirituellement et matériellement, par l’étude de la Torah, la prière, les repas et le sommeil". (Chapitre 1, Ouverture)

  67 50
 • Peninei Halakha Halakha is a comprehensive series of books on Jewish law applied to today’s ever-changing world. In this series, Rabbi Eliezer Melamed’s well-organized, clear, and concise writing style brings the halakha, from principle to practical detail, to readers of all backgrounds. With over 500,000 copies in circulation, Peninei Halakha stands as one of the most popular and useful halakha series in Israel today

  89 67
 • «Жемчужины Ѓалахи» (Пниней Ѓалаха) – всеобъемлющее издание, в котором в простой и доступной форме излагаются законы Ѓалахи, охватывающие все области еврейской жизни: суббота, молитва, еврейский народ и Земля Израиля, праздники и памятные дни, и многое другое. Книги серии «Жемчужины Ѓалахи» раскрывают перед нами цепочку передачи еврейской традиции от нашего учителя Моше, через пророков, мудрецов Мишны и Талмуда, законоучителей раннего и позднего периодов вплоть до современных ѓалахических авторитетов. Особое место отводится в книгах серии теме Земли Израиля как центра еврейского существования.

  Автор издания, рав Элиэзер Меламед – раввин поселения Ѓар-Браха в Самарии, где он основал ешивуѓесдер, учащиеся которой совмещают срочную службу в Армии обороны Израиля с изучением Торы. Автор многочисленных книг и статей по Ѓалахе, еврейской философии и истории. Основным предназначением серии книг «Жемчужины Ѓалахи» рав Меламед считает возведение «моста» между Божественными этическими нормами и нашей повседневной деятельностью. Издаваемая более двадцати лет и постоянно пополняемая серия «Жемчужины Ѓалахи» занимает наиболее видное и авторитетное место в современной ѓалахической литературе Израиля.

  Комплект из четырех томов содержит книги Шабат 1, Шабат 2, Молитва и Малые праздники.

  268 200
 • Молитва — одна из основных форм выражения веры во Всевышне-
  го. Человек несовершенен, у него есть недостатки, и он всей душой
  стремится их исправить. Поэтому он обращается с молитвой к Созда-
  телю.
  Каждый человек должен прилагать все возможные усилия, взывая
  к Всевышнему в молитве, и не думать, что если он молится, то
  Всевышний обязан исполнять его просьбы. Он должен продолжать
  молиться, зная, что Всевышний его слышит, и его молитва, без сомне-
  ния, оказывает благое воздействие, но мы не знаем, каким именно
  образом.

  67 50
 • Народ Израиля и суббота – необычная пара, которая раскрывает смысл мироздания, освящает и благословляет его. Их «супружеские отношения» имеют четкие законы, касающиеся главных областей как частной, так и общественной жизни. Рав Элиэзер Меламед преподносит читателю законы соблюдения субботы, методы их выведения и глубокий смысл, которым они наделены, – подробно, доступно и с особым отношением к Земле Израиля как центру еврейского существования. Любой читатель, который захочет знать, зачем и как именно следует соблюдать субботу, найдет в книге «Жемчужины Ѓалахи» исчерпывающие ответы на свои вопросы.
  67 50
 • בהרחבות לפניני הלכה מועדים וסוכות מובאים מקורות ונימוקי הלכות בהרחבה לספרי פניני הלכה מועדים ופניני הלכה סוכות.

  ספר זה נועד למי שמעוניין ללמוד את הלכות מועדים( יו"ט, חוה"מ, חג השבועות, ועוד) וסוכות בעיון.

  44 33
 • במסגרת פרויקט הנגשת ההלכה לילדים יצאו עד כה שני כרכים ראשונים בסדרת 'פניני הלכה לילדים', ברכות א' ושבת א'.

   הספרים משלבים הלכות מתוך פניני הלכה, המעובדות לילדים בשפה ברורה בתוספת סיפורים ואיורי קומיקס. מהיום הילדים יוכלו ליהנות מלימוד הלכות ברכות ושבת ע"י המחשות שונות והלכות ברורות.

  74 52